Hoe kan ik samenwerken als gemeente en/of zorgverzekeraar?

 Wie financieren het KOPP/KVO -aanbod?

Wat kan ik doen als gemeente?

Wat kan ik doen

als zorg- verzekeraar? 

Hoe kan ik samenwerken? 

 

Hoe kan ik samenwerken?

Tussen gemeente en zorgverzekeraar

Zowel de gemeente als de zorgverzekeraar heeft een rol en taak op gebied van KOPP/KVO. Hoewel de gemeente de grootste rol heeft is samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars essentieel om een sluitend aanbod van preventie, zorg en ondersteuning voor KOPP/KVO-kinderen te organiseren.

 

Van belang is de behoeftes van het KOPP/KVO-kind centraal te stellen en de KOPP/KVO-doelgroep, met daarbinnen de subgroepen en de routes naar hulp, goed in kaart te brengen. Nagegaan kan worden of er lacunes of onduidelijkheden zitten in de financiering van aanbod. Van belang is gezamenlijk afspraken te maken hoe de hulp voor deze (omvangrijke) risicogroep te organiseren en drempels naar hulp en ondersteuning voor het KOPP/KVO-kind weg te nemen.

Tussen domeinen

Ook is samenwerking binnen en tussen domeinen essentieel. Een combinatie van interventies vanuit diverse domeinen (zorg, welzijn, sport, onderwijs) heeft de meeste impact. Denk aan de school die KOPP/KVO-problematiek kan herkennen en weet hoe het kind te steunen en aan laagdrempelige toegang tot sportvoorzieningen of kinderopvang, zodat het kind regelmatig uit de belastende thuissituatie kan zijn. De gemeente heeft de mogelijkheid om hierin te investeren, maar ook voor de zorgverzekeraar kan het renderen om tot een integrale preventieve aanpak voor jeugdige en volwassen KOPP/KVO-kinderen te komen, in samenwerking met de gemeente. Neem daarbij in gedachte de grafiek van psychische stoornissen bij KOPP-kinderen die een stijgende lijn laat zien van het nul jaar tot ver in de volwassenheid.

Tips voor samenwerken

In de praktijk kan samenwerking tussen domeinen en tussen gemeenten en zorgverzekeraars lastig zijn. Onderzoek van het RIVM laat zien dat dit niet heeft te maken met de verdeling van verantwoordelijkheden in het stelsel, of met de financiering. Casusbeschrijvingen uit binnen- en buitenland laten zien dat als partijen bereid zijn met elkaar ‘de diepte in te gaan’ en het eens worden over de verantwoordelijkheidsverdeling, dat er dan veel mogelijk is. Ook wordt duidelijk dat hier gemotiveerde, daadkrachtige doorzetters voor nodig zijn. Zie ook Kamerbrief ‘Preventie in de zorg’. Sinds december 2016 kunnen zorgverzekeraars samen met een of meerdere gemeenten een subsidie aanvragen bij VWS voor een preventiecoalitie voor risicogroepen. 

Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen ieder afzonderlijk beleid maken rond KOPPKVO, maar door de krachten te bundelen en gezamenlijk trekker te worden van het KOPP/KVO-beleid kunnen de impact en effectiviteit ervan worden begroot. Dit is raadzaam omdat het om een omvangrijke problematiek gaat, die raakt aan verschillende wetten, en de gevolgen groot zijn voor individu en maatschappij.

Tips:

  • Benoem KOPP/KVO als speerpunt in het beleid, neem de doelgroep expliciet op in het WMO-, jeugd-, en onderwijsbeleid en beleid vanuit de Zvw.

  • Benoem de KOPP/KVO-doelgroep in het inkoopbeleid, en ga als zorgverzekeraar en gemeente gezamenlijk na of er geen subgroepen buiten de boot vallen.

  • Betrek de aanpalende domeinen van de zorg (welzijn, sport, onderwijs) en ook de KOPP/KVO-doelgroep zelf bij de beleidsvorming. Er zijn veel (jong)volwassen ervaringsdeskundigen die mee kunnen denken en kunnen inspireren.

  • Koppel resultaten naar elkaar terug.

Bekijk de infographic ‘Hulproutes KOPP/KVO-kind’   

Bekijk succesvoorbeeld uit de praktijk:

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl