Met wie kan ik samenwerken als professional?

Wie zijn de professionals rondom KOPP/KVO?

Hoe kan ik handelen? 

Met wie kan ik samenwerken?

Hoe kan ik meer kennis opdoen? 

Met wie kan ik samenwerken?

Lokale en regionale samenwerking is van groot belang om KOPP/KVO-kinderen tijdig de juiste preventie, zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

 

Er zijn verschillende samenwerkingspartners

Professionals kunnen afspraken maken over wat zij lokaal en regionaal minimaal willen realiseren voor KOPP/KVO-kinderen. De Kindcheck en de KOPP-Richtlijn zijn daarbij leidend. Het is van belang dat ketenpartners weten wie wat doet, en hoe te handelen voor welke subgroep KOPP/KVO-kinderen. Vastgelegd kan worden wie verantwoordelijk is of zijn voor:

  • signalering (allemaal)

  • risico-analyse

  • bespreken met de ouder en/of kind

  • keuze van en toeleiding naar preventie en zorg

  • uitvoering van KOPP/KVO-interventies  

  • deskundigheidsbevordering  

  • benodigde tools zoals ‘sociale kaart’

Bekijk succesvoorbeeld uit de praktijk:

Ouders

Zij zijn de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Zij kunnen de beschermende factoren voor hun kind versterken. Klik hier voor meer informatie. Betrokkenheid van de ouders bij hun kind en regie hierover voeren door ouders is belangrijk, ook als het kind (tijdelijk) niet thuiswoont of de ouder het gezag (tijdelijk) niet mag uitoefenen. Klik hier voor meer informatie.

Naasten

Zij kunnen op een laagdrempelige wijze beschermende factoren voor het kind versterken. Denk bijvoorbeeld aan aandacht en support van een buurvrouw, familielid of voetbalcoach voor het kind. Klik hier voor meer informatie.  

Gemeenten

Afstemming met gemeenten over KOPP/KVO over een geïntegreerde aanpak is van essentieel belang. Bespreek de aanbevelingen uit de KOPP-Richtlijn en de randvoorwaarden om tot een effectieve (keten)aanpak te komen. Klik hier voor meer informatie.

Zorgverzekeraars

Ook afstemming van zorgaanbieders met zorgverzekeraars is van belang. Zorgverzekeraars kunnen bij de contractering excpliciet het belang van aandacht voor de kinderen van de volwassen cliënten aan de orde stellen bij zorgaanbieders van volwassenenzorg. De zorgverlener van de ouder in de GGZ of huisartsenzorg (valt onder ZvW) kan bijvoorbeeld in de intake een gesprek aangaan over opvoeding en ouderschap, een risico-inschatting maken voor het kind en toeleiden naar preventie- of zorgaanbod.

Beroepsgroepen en -verenigingen

Om te zorgen dat kennis over KOPP/KVO verspreid wordt en geïntegreerd wordt in opleidingen in de zorg.

‘Samenwerken door samen doen’, waarbij alle partijen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid oppakt, is een goede aanpak. Daarbij kan kleinschalig gestart worden, door afspraken over KOPP/KVO te maken in het eigen team en met een of twee ketenpartners. De samenwerking kan vervolgens uitgebouwd worden met meer partners. Klik hier voor tips over implementatie van Richtlijnen en hier voor tips over opzetten van lokale ketensamenwerking rond KOPP/KVO.

Bekijk succesvoorbeeld uit de praktijk:

 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl