Hoe kan ik handelen als professional?

Wie zijn de professionals rondom KOPP/KVO?

Hoe kan ik handelen? 

Met wie kan ik samenwerken?

Hoe kan ik meer kennis opdoen? 

 

Hoe kan ik handelen?

Risico- en beschermende factoren 

 • Alle professionals die in contact staan met een KOPP/KVO-kind en/of met een ouder met psychische of verslavingsproblemen dienen een risico-inschatting te maken voor het kind. Daarbij worden de risico- en beschermende factoren voor het kind in kaart gebracht.  

 • Het handelen van de professional is erop gericht de risicofactoren te verminderen en de beschermende factoren te versterken in het leven van het KOPP/KVO-kind. Dat kan via specifieke KOPP/KVO-interventies, zoals een KOPP/KVO-brochure, een gesprek met het kind of gezin, een KOPP/KVO-kindergroep, een KOPP/KVO-oudercursus, of via meer generieke interventies zoals Triple P of behandeling.

 • In de KOPP-Richtlijn is een overzicht van KOPP/KVO-interventies opgenomen.

De volgende instrumenten zijn ontwikkeld ter ondersteuning van het professionele handelen: de Kindcheck, de KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, en de generieke KOPP/KVO-module (in ontwikkeling).  

 

Kindcheck

 • is bedoeld voor professionals die werken met volwassen cliënten, zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen. De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en verplicht professionals na te gaan of er kinderen in het gezin zijn en in te schatten of zij veilig zijn.

 • bevat vijf vragen in relatie tot opvoeding en de kinderen die dienen te worden afgenomen bij ieder intakegesprek.

 • dient te worden afgenomen in een 'ontschuldigende' sfeer voor de ouders, vanwege veelvoorkomende schaamte en schuldgevoelens en angst voor uithuisplaatsing van het kind. Door te ontschuldigen wordt de kans vergroot dat ouders de ruimte voelen om hun zorgen over hun kind, de thuissituatie en de eigen rol als opvoeder te bespreken.

 • is te vinden op www.augeo.nl. Tips om het thema ‘kinderen en opvoeding’ bij ouder-cliënten op een ontschuldigende manier aan de orde te stellen zijn te vinden in bijlage 3 van de KOPP-Richtlijn en in de brochure Ouders van de kook.

Bekijk succesvoorbeeld uit de praktijk:

 

KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp en jeugdbescherming

 • bevat aanbevelingen voor het professionele handelen rond KOPP/KVO. De richtlijn is gebaseerd op evidence-based kennis uit wetenschap en praktijk, is opgesteld door betrokken beroepsgroepen en is geautoriseerd door het NIP, NVO en BPSW. 

 • gaat in op de aard en gevolgen van KOPP/KVO-problematiek, het screenen van risico’s voor het kind, het inzetten van preventieve of behandelinterventies, en het omgaan met ingewikkelde situaties (bijvoorbeeld als de ouder geen hulp wil).

 • is ook gericht op de KVO-doelgroep. 

 • bevat een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen voor professioneel handelen rond KOPP/KVO.

Generieke KOPP/KVO-module

 • voor professionals in de volwassenen-GGZ en verslavingszorg. Deze is in ontwikkeling en wordt toegevoegd aan alle multi-disciplinaire GGZ-richtlijnen (bijvoorbeeld voor angststoornissen of depressie), zodat behandelaren van cliënten met een psychische stoornis of verslaving en die kinderen hebben, weten hoe te handelen. 

 • totdat deze is geautoriseerd kunnen professionals uit de volwassenen-GGZ en de verslavingszorg de KOPP-richtlijn raadplegen.

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl