Wat kan ik doen als zorgverzekeraar?

 Wie financieren het KOPP/KVO -aanbod?

Wat kan ik doen als gemeente?

Wat kan ik doen

als zorg- verzekeraar? 

Hoe kan ik samenwerken? 

Wat kan ik doen als zorgverzekeraar?

Oog voor de kinderen van cliënten

De zorgverzekeraar is vanuit de Zvw verantwoordelijk voor de zorg en individugerichte preventie voor (jong)wassenen vanaf 18 jaar. Daarbij bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) welke zorg mag worden geschreven in een DBC en bepaalt het Zorginstituut Nederland (ZINL) de inhoud van het basispakket zorgverzekeringen. 

De zorgverzekeraar kan bij de contractering van zorgaanbieders het belang van aandacht voor de kinderen van volwassen cliënten aan de orde stellen. De zorgprofessionals zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor hoe zij invulling geven aan de preventie, zorg en ondersteuning voor KOPP-kinderen en hun ouders. Daarbij zijn de Kindcheck en de KOPP-Richtlijn leidend.

Zorg

In het kader van KOPP/KVO hebben zorgverzekeraars een rol en taak in de zorg voor volwassen cliënten met psychische problemen of verslaving die kinderen hebben. In het intakegesprek van deze cliënt-ouders dient de Kindcheck te worden afgenomen met vragen over de kinderen, opvoeding en ouderschap. En in het kader van systeemtherapie kan de zorgverzekeraar ouder- of gezinsgesprekken financieren binnen de DBC van de ouder, indien de behandelaar dit wenselijk acht. 

De zorgverzekeraar kan de zorgaanbieders en gemeenten informeren dat een preventief (gezins)gesprek met een KOPP/KVO-kind wiens ouder in behandeling is bij de GGZ binnen de DBC van de ouder mogelijk is. Daarbij helderheid verschaffen over wat hier wel en niet onder valt.

Preventie

De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg en preventie voor kopp/kvo-kinderen onder de 18 jaar. Zorgverzekeraars hebben niet de verplichting maar wel de vrijheid om te investeren in andere vormen van preventie dan geïndiceerde en zorggerelateerde preventie voor 18+.  Dit kan uit de aanvullende verzekering of uit eigen middelen. De motivatie hiervoor kan bijvoorbeeld zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, het realiseren van een gunstige kosten/baten balans en/of het trekken van meer verzekerden (bron: kamerbrief ‘Preventie in de zorg’). Vanuit dit perspectief kan de zorgverzekeraar in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders investeren in een geïntegreerd aanbod voor KOPP/KVO-kinderen en hun ouders in behandeling.   

De zorgverzekeraar heeft niet de verplichting, maar wel de vrijheid om te investeren in andere vormen van preventie voor KOPP/KVO-kinderen dan geïndiceerde- en zorggerelateerde preventie. Dit kan uit de aanvullende verzekering of uit eigen middelen. De motivatie hiervoor kan bijvoorbeeld zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, het realiseren van een gunstige kosten/baten balans en/of het trekken van meer verzekerden. Bron: kamerbrief ‘Preventie in de zorg’

Meer informatie?

Zie voor meer aanbevelingen en tips voor de zorgverzekeraar rond KOPP/KVO het rapport over de Rondgang in de KOPP/KVO-uitvoeringspraktijk.

 

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl