Wat kan ik doen als gemeente?

 Wie financieren het KOPP/KVO -aanbod?

Wat kan ik doen als gemeente?

Wat kan ik doen

als zorg- verzekeraar? 

Hoe kan ik samenwerken? 

 

Wat kan ik doen als gemeente?

Verantwoordelijkheden invullen

Gemeenten zijn vanuit de Wpg, de WMO en de Jeugdwet verantwoordelijk voor gezond en veilig opgroeien van kinderen tot 18 jaar. Daarbij is de hele keten van preventie, zorg en ondersteuning betrokken, van het consultatiebureau tot het wijkteam en de specialistische jeugdhulp. Dit biedt ruimte voor gemeenten om lokaal een integraal jeugdhulpbeleid op te zetten en tijdig te sturen op dit gebied.

Preventie voor kinderen 18-: de gemeente is verantwoordelijk voor het bevorderen van de gezondheid van haar burgers, inclusief de kinderen. Daarbij gaat het om preventie voor alle inwoners (universele preventie) en voor risicogroepen, zoals KOPP/KVO-kinderen (selectieve preventie).

Zorg voor kinderen 18-: vanuit de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de generalistische en specialistische jeugdhulp en voor de geïndiceerde preventie voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Preventie en zorg voor (jong)volwassenen 18+: de gemeente is verantwoordelijk voor de (universele en selectieve) preventie en de zorgverzekeraar voor de zorg en (geïndiceerde) preventie.

Agendasetting en inkoopbeleid
  • Gezien de omvang van de KOPP/KVO-problematiek is het raadzaam om KOPP/KVO als doelgroep in lokaal beleid op te nemen en dit beleid en de uitvoering ervan periodiek te evalueren.

  • Van belang is om interne kennislacunes over KOPP/KVO aan te pakken.  

  • De secties Inkoop en Beleid zijn soms gescheiden. Van belang is om de verbinding tussen beide secties te versterken, want beleidskaders dienen leidend te zijn voor de inkoop van aanbod.

  • Bij contractering wordt aangeraden de KOPP-richtlijn, waarin evidence-based interventies zijn opgenomen, als maatstaf te nemen en de Kindcheck aan de orde te stellen. KOPP/KVO-aanbod is ook te vinden in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI/RIVM. 

Regie voeren

Om als gemeente de regierol rond KOPP/KVO goed te kunnen uitvoeren is het van belang om intern en met zorgaanbieders heldere afspraken te maken over regie, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, en randvoorwaarden:

  • Regie. Wie is binnen de gemeente de concrete regievoerder op de ketensamenwerking, het aanbod en de uitvoering rondom de preventie, zorg en ondersteuning voor KOPP/KVO? Welke taken en bevoegdheden heeft deze regievoerder en hoe kan deze daarop aangesproken worden?

  • Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Hoe is de relatie gedefinieerd tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (zorgaanbieder)? Wat mogen zij precies van elkaar verwachten rond KOPP/KVO en hoe spreken zij elkaar daarop aan?

  • Randvoorwaarden. Wat zijn de randvoorwaarden voor programmatisch samenwerken binnen de KOPP/KVO-zorgketen? Wat is nodig aan tijd en deskundigheid en hoe wordt dit georganiseerd?

Meer informatie?

Zie voor meer aanbevelingen en tips voor de gemeente rond KOPP/KVO het rapport over de rondgang in de KOPP/KVO-uitvoeringspraktijk.

KOPP/KVO is een website van het Trimbos-instituut.

Samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO)

 

 

 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT

www.trimbos.nl    koppkvo@trimbos.nl